Podpora Dne proti úložišti

Valná hromada spolku, která se konala dne 6. dubna, schválila podporu letošního Dne proti úložišti. Obce a spolky z lokalit, kterým vybudování úložiště bezprostředně hrozí, jej připravují na sobotu 20, dubna.

Již osmý ročník protestu má připomenout nesplněné sliby politiků o posílení práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti, rizika spojená s nesmyslným urychlením programu hledání úložiště a také zapomenuté prohlášení vlády, že bude posuzovat i jiná řešení, než je rychlé zavezení problémových odpadů pod zem. S tímto stavem se pořádající rozhodně nehodlají smířit a proto také již více než rok vzdorují snaze Správy úložišť radioaktivních odpadů o povolení geologických průzkumných prací.

Program na Den proti úložišti připravily lokality Březový potok,  Janoch,  HorkaHrádek, přehled všech akcí přináší web Nechceme úložiště.

Podporu Dne proti úložišti schválilo už dne 21. března zastupitelstvo obce Nadějkov, a to 12 hlasy ze 14 přítomných (hlasování se zdržel pan starosta Arnošt Novák a zastupitel Radek Seidl, který byl připojen na dálku a neslyšel proto dobře diskusi). Zastupitelstvo přijalo toto usnesení: Obec Nadějkov podporuje úsilí obyvatel z dotčených lokalit o rovnoprávné postaveníobcí při jednání o umístění hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů a aktivity spojené s Dnem proti úložišti.

K podpoře Dne proti úložišti se dále připojil spolek Stop sečení srnčat na Nadějkovsku a spolek Naplaveno ze Stružince na Jistebnicku, který je – stejně jako Zachovalý kraj a obec Nadějkov – členem-podporovatelem Platformy proti úložišti.

Úložiště: nový zákon a žádosti o průzkumná území

Základní informaci o hlubinném úložišti najdete na stránce Úložiště RAO. V tomto textu shrnujeme aktualní dění za poslední rok.

Hlavním tématem roku 2023 byl připravovaný zákon o hlubinném úložišti a plánované zahájení geologických průzkumů v lokalitách Březový potok (na Plzeňsku), Janoch (u Temelína), Horka a Hrádek (na Vysočině). Současně probíhají jednání o výstavbě dalších bloků jaderných elektráren, která by vedla k nárůstu množství radioaktivního odpadu.

Zástupci dotčených lokalit usilovali o to, aby v zákoně o úložišti byla posílena pozice obcí v procesu spolurozhodování. Platforma proti hlubinnému úložišti poslala v lednu roku 2023 premiérovi Petrovi Fialovi a všem ministryním a ministrům jeho vlády otevřený dopis s tímto požadavkem, starostové se setkali s ministrem průmyslu Josefem Síkelou, který jim slíbil, že do zákona prosadí alespoň spolurozhodující roli obou komor Parlamentu.

V únoru Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) bez ohledu na to, že zákon nebyl zatím schválen, požádala Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitách Březový potok, Hrádek, Horka a Janoch. Finální lokalitu chce SÚRAO vybrat už v roce 2028, ačkoli původně se tak mělo stát až po roce 2030. Tento spěch může ohrožovat budoucnost obyvatel dotčených obcí. Na klíčové geologické práce plánované původně na sedm let zbude sotva poloviční čas. Není připravena metodika výběru, ani nejsou stanoveny minimální požadavky na informace, bez jejichž zjištění nebude možné výběr místa pro úložiště uzavřít. Obce nemají k dispozici projekty geologických prací. Některé z obcí se proti tomuto postupu odvolaly.

Den proti úložišti, který se konal 15. dubna v lokalitách Březový potok, Hrádek, Horka a Janoch, připomněl, jak velký vliv na lokality případná stavba bude mít a jak nedostatečná jsou práva dotřených obcí. Mnoho občanů netušilo, že výstavba se nedotkne jen obcí jmenovaných v oficiálních dokumentech, ale i okolních, které nikdy nebudou moci reagovat a nikdy se na ně nedostane i s případnými nejasnými kompenzacemi.

V květnu přesto zákon o úložišti prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, aniž by byly jakkoli zohledněny pozměňovací návrhy na posílení role obcí.

V červnu se k Platformě proti úložišti připojily další čtyři obce. Celkový počet jejích členů je dnes 55 (38 obcí a 17 spolků).

V listopadu Poslanecká sněmovna schválila zákon o úložišti ve znění, které je pro obce zklamáním. Poslanci odmítli jak návrhy na posílení postavení dotčených obcí při rozhodování o úložišti, tak návrh na spolurozhodující roli Parlamentu, kterou starostům osobně slíbil ministr průmyslu Jozef Síkela. O umístění úložiště by tak rozhodovala jen vláda. Senátoři v prosinci vrátili zákon zpět do Poslanecké sněmovny s tím, že spolurozhodující roli obou komor Parlamentu chtějí do zákona vrátit.

V únoru roku 2024 však Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát, zákon schválila v původním znění a následně ho podepsal prezident. V platnost by měl vstoupit od 1. července 2024.

Odkazy:

Magdalena nespí – fotoreport

V noci z 5. na 6. září jsme u kostela sv. Maří Magdalény nad Jistebnicí zapálili oheň a drželi hlídky. Proč? Bylo to symbolické zakončení téměř dvacetiletého období, kdy bylo Jistebnicko a Nadějkovsko na seznamu míst, kde by mohlo být vybudováno úložiště radioaktivního odpadu. Od letošního června se naše „lokalita Magdalena“ stala „záložním místem“. Znamená to, že by zde neměly probíhat žádné další průzkumy a nejsme v bezprostředním ohrožení. Řada problémů, která hledání místa pro úložiště od počátku provází, ale přetrvává – stát nezvažuje jiné varianty nakládání s radioaktivním odpadem, metodika výběru místa pro úložiště neprošla odbornou oponenturou, obce nejsou vůči státu v rovnoprávném postavení, schválení zákona o úložišti se stále odkládá… Chtěli jsme na to vše upozornit a podpořit lokality, které si – na rozdíl od Magdalény – vytáhly „černého Petra“. Jsou to Březový potok na Plzeňsku, Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína.

Za všechny lokality hořely v kapli svíčky, dlouhý pás, vytvořený z novinových článků a fotografií z protiúložištních akcí v naší lokalitě, obepínal její zdi zvenku.

Akci pořádaly spolky Zachovalý kraj a Naplaveno za podpory Města Jistebnice a laskavého pochopení Římskokatolické farnosti Jistebnice. Děkujeme všem, kdo se během večera a noci zastavili a pobyli nebo na nás mysleli!
Chtěli bychom se za rok sejít znovu.

Fotky: Karolina Plachá, Anežka Černá

Magdaléna nespí

Z fáze boje jsme se přesunuli do fáze bdění.

Magdaléna dnes už není mezi čtyřmi lokalitami, doporučenými k dalšímu průzkumu,
ale nebezpečí se může kdykoli vrátit. Stále také chybí jak zákon, který by dal obcím možnost rozhodovat o umístění úložiště, tak nezávislé posouzení metodiky výběru lokalit.

V noci ze 5. září na 6. září budeme proto symbolicky bdít nad Magdalénou.

U kostelíka sv. Maří Magdalény nad Jistebnicí zapálíme oheň a budeme držet hlídky. Připojte se k nám nebo nás jen přijďte navštívit s buřtem a kytarou. Můžete přinést vlastní svíčku, obrázek, cokoliv k symbolické ochraně krásné krajiny a významného místa, kde málem bylo úložiště jaderného odpadu.
Zároveň chceme podpořit lokality, které jsou stále v ohrožení.

Akci pořádají spolky Zachovalý kraj a Naplaveno za podpory Města Jistebnice.

Za plakát děkujeme Evě Volfové z Chotovin!

Magdaléna není doporučená k dalším průzkumům

Ve čtvrtek 4. června se naposledy sešel Panel expertů, který posuzoval výzkumné zprávy z lokalit. Na jejich základě doporučil k dalším průzkumům čtyři relativně vhodnější lokality – Janoch u jaderné elektrárny Temelín, Hrádek a Horku na Vysočině a Březový potok na Klatovsku.
Magdaléna společně s další jihočeskou lokalitou Čihadlo, Čertovkou (u Lubence) a lokalitou Na skalním (u JE Dukovany) zůstává lokalitou záložní. Lokalita Kraví Hora (na rozhraní Vysočiny a jižní Moravy) byla zcela vyřazena, nemá pro úložiště vhodné podmínky.

Doporučení Panelu expertů potvrdila Rada SÚRAO, poté ho projedná ministerstvo průmyslu a nakonec vláda, která by o definitivním výběru lokalit měla rozhodnout během léta. Do roku 2025 by pak měla být vybrána jedna lokalita hlavní a jedna záložní, se stavbou úložiště by se mělo začít v roce 2050 a s ukládáním vysoceradioaktivních odpadů v roce 2065.

Pro nás je to dobrá zpráva: po téměř dvaceti letech sporů se Správou úložišť radioaktivních odpadů a ministerstvem průmyslu pravděpodobně máme možnost si oddechnout. Bohužel stále nebyly vyřešeny problémy, na které obce a spolky už mnoho let upozorňují:

 • lidé, kteří v lokalitách žijí, nemají žádnou možnost ovlivnit, zda (případně za jakých podmínek) u nich úložiště bude nebo nebude vybudováno
 • stále nebyl schválen zákon o úložišti; připomínky, které k němu zaslaly obce a svazky obcí, byly zamítnuty
 • metodika výběru lokalit neprošla odbornou oponenturou, která je v podobných případech obvyklá; nebylo ani dost času posoudit, zda je správná
 • nikdo se nezabývá tím, jestli je hlubinné úložiště skutečně jedinou a nejvhodnější možností, jak s vysoceradioaktivním odpadem naložit

Podrobnější informace:
Zpravodajství ČT 24
Zpravodajství ČT, pokračování zde, zde, zde a zde
ČT – Události v regionech
Český rozhlas
Seznam – zprávy
Aktuálně.cz
Táborský deník
Týdeník Táborsko
Stanovisko Platformy proti úložišti, v příloze stanovisko geologa Matěje Machka, který v Panelu expertů zastupoval obce.

O úložišti se starostou Jistebnice

Týdeník Táborsko přinesl 10. února obsáhlý rozhovor se starostou města Jistebnice a současným mluvčím Platformy proti úložišti, Jiřím Popelkou.
Pan Popelka shrnuje dosavadní zkušenosti z jednání se Správou úložišť radioaktivních odpadů i její současné plány a vysvětluje stanovisko obcí:

Jsme postaveni před to, že dnes tu je politická síla rozhodnout o zúžení výběru na čtyři lokality i bez zákonem nastavených pravidel. V těchto čtyřech lokalitách by se pak mělo pokračovat průzkumnými pracemi, aby se poté výběr zúžil ze čtyř na dvě lokality. Tam by měli podle slibu ministra požádat o schválení průzkumných území, mluví se o tom, že by měla souhlasit nadpoloviční většina obyvatel, ale to jsou jen sliby ministra. Slibů od různých ministrů máme už plný šuplík. Proto chceme jasná pravidla zakotvená v zákoně.

Celý rozhovor si můžete přečíst na webu Jihočeských týdeníků.

Úložiště: co se stalo v roce 2019

V únoru byl na základě požadavků obcí odvolán dosavadní ředitel Správy úložišť (SÚRAO) Jiří Slovák a jeho funkce se znova ujal Jan Prachař, který v čele této organizace stál v letech 2011-2014 (pamětníci si možná vybaví, že v té době objížděl obce se sliby „bez vašeho souhlasu průzkumy nezačnou“, což SÚRAO vzápětí porušila). Brzy poté nastala změna i na postu ministra průmyslu, kde Martu Novákovou vystřídal Karel Havlíček. Oba muži slibovali obcím zásadní změnu přístupu a to, že budou více naslouchat jejich požadavkům. Co se tedy během roku změnilo?

SÚRAO přestala utajovat výzkumné zprávy z lokalit a část z nich v dubnu zveřejnila na svém webu (vyhedat zprávy pro naši lokalitu lze po zadání slova „Magdaléna“ do fultextu). Díky tomu jsme zjistili např. to, že povrchový areál úložiště dnes už není plánován mezi Makovem a Padařovem, ale vrátil se zpět k Božejovicím, kde o něm SÚRAO uvažovala před více než deseti lety:

Na mapě jsou zobrazeny tři varianty umístění povrchového areálu:
1 – původně (okolo roku 2010) byl navrhován na východ od Božejovic
2 – v roce 2012 vznikla studie na jeho umístění u Padařova
3 – nejnovější studie jej opět situuje přednostně k Božejovicím, ale o něco jižněji (mezi Božejovice a Božejovice-nádraží) a variantu u Padařova ponechává jako záložní

Podzemní areál je dnes proti plánům z roku 2012, kdy končil u Svoříže, podstatně rozsáhlejší: zasahuje až k městu Jistebnice a do údolí Smutné – přes Pohoří, Zvěstonín a silnici mezi Jistebnicí a Nadějkovem směrem ke Zbelítovu, Hodkovu a Petříkovicím. Premiér Andrej Babiš letos v dubnu mluvil o možnosti vybudovat mezinárodní úložiště, společné pro Českou i Slovenskou republiku, ale jestli to má nějakou souvislost se zvětšením podzemí, těžko říct.

Mapy ukazují různé možnosti umístění podzemního areálu.

Dále SÚRAO zřídila poradní panel expertů, který se zabývá průběhem průzkumů a výběrem lokality. Obce do něj mohly vybrat jednoho svého společného zástupce s hlasovacím právem, a navíc, za každou lokalitu, ještě jednoho až dva pozorovatele bez hlasovacího práva. Obce jako svého zástupce většinou hlasů nominovaly geologa Mgr. Matěje Machka, který pracuje v Geofyzikálním ústavu Akademie věd a problematice úložiště se věnuje dlouhodobě. Jako pozorovatel se jednání poradního panelu za naši lokalitu může zúčastnit starosta Jistebnice, případně i starosta Nadějkova.
Tisková zpráva Platformy – stanovisko k účasti v poradním panelu >>>

Během letošního roku pokračovala také příprava zákona o úložišti, která se táhne bezmála deset let. Ministr Havlíček v létě vyzval obce, aby k zákonu poslaly své připomínky. Obce tak učinily jak jednotlivě, tak společně: Platforma proti úložišti zaslala obsáhlý právní rozbor, v němž žádala např. posílení pravomocí obcí a občanů, jasné definovaní kriterií, které místo pro úložiště musí splnit, nebo nastavení systému kompenzací. Základním požadavkem je to, aby byly lokality pro úložišti vybírány až ve chvíli, kdy zákon začne platit a bude jasné, podle jakých pravidel výběr probíhá.
Tisková zpráva Platformy – připomínky k návrhu zákona >>>
Ministr Havlíček ale prakticky všecky požadavky odmítl, neuskutečnilo se ani jejich veřejné projednání, a trvá na uspěchaném výběru lokalit: jejich počet by měl být z 9 na 4 už v polovině roku 2020. „Změna přístupu k obcím“, o které ministr Havlíček i ředitel SÚRAO Pachař na jaře opakovaně mluvili, se tím bohužel zařadila k dalším planým slibům, kterými nás představitelé státu při jednání o úložišti zásobují od samého začátku.
Tisková zpráva Platformy – reakce na vypořádání připomínek >>>

Obce z lokalit během roku 2019 pořádaly různé protestní akce. Během Dne proti úložišti se u nás konalo shromáždění u kaple sv. Maří Magdalény nad Jistebnicí.

 

Den proti úložišti 2019

Už popáté obce a občané v lokalitách, vytipovaných pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, společně pořádali protestní akce. Nesouhlasí se způsobem, jakým stát vybírá místo pro stavbu, která natrvalo změní život celému okolí.
Letos se Den proti úložišti konal v sobotu 27. dubna.
Program Dne proti úložišti – přehled lokalit >>>

Centrem dění v našem regionu byla Jistebnice, kde se účastníci sešli na vršku u kaple sv. Máří Magdalény, která dala název i zdejší lokalitě.
Na akci se setkalo asi osmdesát lidí. Protestovali proti se způsobu, jakým stát vybírá místo pro výstavbu hlubinného úložiště, které natrvalo změní krajinu i život v okolí.

 

 

Na úvod vystoupili se svými proslovy starosta Jistebnice Jiří Popelka, předsedkyně spolku Zachovalý kraj Marie Šittová, senátor a starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský a starosta Nadějkova Arnošt Novák.

K návštěvníkům se dostaly aktuální informace o stavbě, jak z úst řečníků, tak v podobě informačních materiálů. Ve stanu k tanci a poslechu zahrála táborská kapela Le-Grace, o zábavu nepřišly ani děti, kterým připravily ženy z Padařova různé soutěže a hry.

Uvnitř kaple lidé zapalovali svíce – „světlo nejen pro Magdalénu“. Symbolizovalo naději na to, že pro problém radioaktivních odpadů bude nalezeno co možná nejlepší řešení. Mottem protestu byla Modlitba pro zemi papeže Františka: „Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho, abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, s úžasem kontemplovat a uznávat, že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce sjednoceni se všemi tvory.“

Odkaz:
Rozžehli světlo nejen pro Magdalénu – Táborský deník, 29. 4. 2019

Ke stažení:
lakát „Den proti úložišti 2019“ ke stažení
Tisková zpráva – Platforma proti úložišti
Jistebnicko a úložiště – informační leták


<<<zpět na úvod

Zúžení počtu lokalit odloženo

V prosinci roku 2018 měly být z dosavadních devíti lokalit, vytipovaných pro úložiště, vybrány k dalším průzkumům čtyři. Zbylých pět mělo zůstat jako záložní.
Rada SÚRAO si však v prosinci vyžádala doplnění informací, v lednu roku 2019 se se sešla znovu a nakonec odložila rozhodnutí nejméně o rok, do doby, kdy budou dokončena geofyzikální měření v lokalitách.
V podstatě tak dala za pravdu námitkám, které vůči dosavadnímu způsobu výběru formulovala Platforma proti úložišti.
podrobnosti >>>

Platforma také požadovala odvolání ředitele SÚRAO. Důvodem bylo porušování slibů, netransparentní a nekoncepční jednání Správy úložišť a nerespektování rozhodnutí soudů.
podrobnosti >>>

V únoru ministryně průmyslu Marta Nováková dosavadního ředitele SÚRAO RNDr. Jiřího Slováka odvolala. Ve funkci ho nahradí JUDr. Jan Prachař, který SÚRAO vedl už v letech 2011-2014 (tedy v době, kdy Správa úložišť porušila svůj slib obcím, že bez jejich svolení průzkumy nezačnou). Dnes staronový ředitel SÚRAO slibuje, že zlepší komunikaci s obcemi, přehodnotí původní harmonogram výběru lokalit a zasadí se o přijetí zákona o úložišti.


<<<zpět na úvod

SÚRAO láká obce ke spolupráci, Jistebnice i Božetice odmítly

V polovině ledna dostali starostové obcí ve všech „úložištních“ lokalitách dopis od  ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Dopis obsahoval nabídku „k užšímu zapojení Vaší obce v rámci dalšího postupu prací směřujících k výběru finální lokality pro vybudování hlubinného úložiště ()“ a žádal odpověď na následující tři otázky:

 1. V případě, že by Vaše obec byla mezi čtyřmi vybranými lokalitami pro další fázi hodnocení pro umístění hlubinného úložiště, jste ochotni nominovat svého zástupce do Občanské kontrolní komise lokality?
 2. V přípa, že by Vaše obec byla mezi čtyřmi vybranými lokalitami pro další fázi hodnocení pro umístění hlubinného úložiště, jste ochotni se zapojit do přípravy paragrafového znění kona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů“?
 3. V případě, že by Vaše obec byla mezi čtyřmi vybranými lokalitami pro další fázi hodnocení pro umístění hlubinného úložiště, jste ochotni se jiným způsobem angažovat v budování partnerství se státem k nalezení vhodného řešení pro vybudování nezbytného hlubinného úložiště? Pokud ano, jaká je Vaše představa o formě a obsahu této spolupráce?

Z naší lokality odpověděly město Jistebnice a obec Božetice, obec Nadějkov o odpovědi jednala v zastupitelstvu, ale nakonec žádnou neodeslala.

Starosta Jistebnice Jiří Popelka píše:

Vážený pane řediteli,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k nabídce užšího zapojení obce Jistebnice v rámci dalšího postupu prací, směřujících k výběru finální lokality pro vybudování hlubinného úložiště, Vám jej zasílám.

V současné době nelze na Vámi zaslané otázky relevantně odpovědět z důvodů:

 • doposud nedošlo k rozhodnutí o zúžení počtu vytipovaných lokalit.
 • nemáme dostatek informací o průběhu posuzování a rozhodování o zúžení, přestože byly tyto informace po Vaší organizaci požadovány a Vámi osobně přislíbeno jejich dodání v roce 2018. Příslib byl vysloven na loňské prezentaci v KD Padařov a doposud jsme žádné materiály neobdrželi.
 • nejsou dána jasně a zákonně ukotvená pravidla a pravomoci obcí při výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.
 • Občanská kontrolní komise lokality je nové uskupení ve Vašem procesu vyhledávání a z popisu není úplně zřejmá role, úkoly, její ustanovení, obsazení a mnoho dalšího. Debata o tomto uskupení by měla probíhat až po rozhodnutí o zúžení a ne jako hypotetická a opět ne plně transparentní snaha o spolupráci.

Postoj k procesu výběru vhodné lokality pro umístnění hlubinného úložiště se od Vaší návštěvy v lokalitě Magdaléna, která proběhla na prezentaci v KD Padařov, nezměnil a důvěra v transparentnost a dodržování právních předpisů nenastala.

Starosta Božetic Jaroslav Kofroň píše:

Vážený pane řediteli,

k Vašemu dopisu ze dne 15. 1. 2019 Vám sděluji, že pro nedostatek informací se nemůžeme vyjádřit k předloženým otázkám. Zatím není známo, kolik lokalit bude
vybráno a které. Neustále se něco mění a my nemáme žádnou jistotu, že se postupuje správně. Naše stanovisko Vám sdělíme až po provedení výběru lokalit.

Celý text dopisů si můžete přečíst v následujících odkazech:

Dopis starostům od SÚRAO – Žádost o vyjádření
Odpověď starosty města Jistebnice
Odpověď starosty obce Božetice

Několik fotografií z prezentace SÚRAO v Padařově, která je zmíněna v dopise z Jistebnice, najdete v aktualitách na naších stránkách – SÚRAO v Padařově.


<<<zpět na úvod